Lovgivning & Etik

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt Psykologloven og dermed under udøvelsen af min virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. I visse tilfælde reguleres mit arbejde som psykolog også af dele af fx Sundhedsloven, Serviceloven, Forvaltningsloven, Retsplejeloven og Straffeloven. Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg endvidere underlagt Etiske principper for nordiske psykologer.

Etiske principper for nordiske psykologer: De fagetiske principper for psykologer er organiseret omkring hovedprincipperne Respekt, Kompetence, Ansvar og Integritet. Se https://www.dp.dk/wp-content/uploads/etiske-principper-for-nordiske-psykologer.pdf

Journalpligt: Jf. Psykologloven (§ 14) skal autoriserede psykologer føre ordnede optegnelser (dvs. notater og journaler), som skal opbevares forsvarligt i mindst 5 år efter sidste kontakt.

Tavshedspligt: Alle psykologer har tavshedspligt jf. Psykologloven (§ 21), Sundhedsloven (§ 40), Forvaltningsloven (§ 27) og Straffeloven (§ 152). Jf. Sundhedsloven (§ 41) kan oplysninger videregives med samtykke og i visse særlige tilfælde også uden samtykke. I helt særlige tilfælde forpligter Rets-plejeloven (§ 168 og § 170) også psykologen til ubetinget at bryde sin tavshedspligt og videregive nødvendige oplysninger.

Underretnings- og afværgepligt: Psykologen har jf. Serviceloven (§ 153 og 154) udvidet under-retningspligt, hvis psykologen vurderer, at et barn eller en ung under 18 år er udsat eller har brug for særlig støtte – også selv om barnet eller forældrene modsætter sig underretningen. I tilfælde hvor psykologen vurderer, at en klient selv eller andre er udsat for åbenlys fare, fx i form af suicidalitet eller homocidalitet, skal psykologen jf. Straffeloven (§ 141) bryde sin tavshedspligt for at beskytte andres liv og velfærd.