”Hands-on praksisnær MINI-uddannelse om identificering, vurdering og håndtering af unge i mistrivsel for bl.a. mentorer, vejledere og ledere”

Inspireret af mit mangeårige (sam-)arbejde med unge, mentorer, vejledere og ledelser i Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF tilbydes denne tre dages hands-on praksisnære MINI-uddannelse til de mange forskellige uddannelsestilbud, hvor nutidens unge lever en del af deres ungdomsliv. 

Formålet med MINI-uddannelsen er at styrke bl.a. mentorer, vejledere og lederes professionelle evne til at mestre de stadigt flere og mere komplekse og krævende observationer, vurderinger, håndteringer og prioriteringer i forhold til nutidens (sårbare) unge og deres udfordringer. 

Indholdet i MINI-Uddannelsen er følgende emner: 

Første dag:

  1. ”Nutidens Ungdomsliv” med fokus på temaer i nutidens ungdomsliv og de konsekvenser, disse har for kvaliteten af netop de unges liv – også mens de er i skole.
  2. ”Unge i mistrivsel” med fokus på den komplekse opgave det er at identificere, vurdere og håndtere de unges forskellige grader af mistrivsel.
  3. ”Skolen som en del af et hele” med fokus på, hvilke muligheder skolen som del af et større samfundsmæssigt hele har for at inddrage og samarbejde med andre instanser for at håndtere de unges forskellige grader af mistrivsel og problemstillinger, så gennemførelse af ungdomsuddannelse bliver mulig.

Anden dag:

  1. ”Psykisk sårbare unge – symptomer og diagnoser” med fokus på de mange forskellige psykiske symptomer og lidelser, som mentorer, vejledere og ledelse kan møde hos de unge og derfor i et vist omfang skal være i stand til at kunne identificere og vurdere kvaliteten og omfanget af for at håndtere udfordringerne i relation til uddannelse.
  2. ”Den professionelle samtale” med fokus på elementer og virkemidler i den professionelle samtale generelt samt udvalgte motivationsskabende samtaleteknikker og -redskaber, som er særligt relevante for mentorer, vejledere og ledere at kende til og kunne gøre brug af i arbejdet med de unge.

Tredje dag:

  1. ”Klasserummet – fra forebyggelse til intervention” med fokus på forskellige interventionsniveauer i forhold til klasserummet, fx forebyggende klasserumskultur og -ledelse samt klasserums-, gruppe- og individuelle interventioner.
  2. ”Forebyggelse af omsorgstræthed i mødet med sårbare unge…” med fokus på den private-personlige-professionelle dimensions betydning for både ledere og medarbejderes kompetencer og dermed mulighed for at forebygge både egen og andres omsorgstræthed. Derudover introduceres supervision som et særskilt læringsrum til løbende (op-)kvalificering af håndteringen af de ofte komplekse udfordringer i arbejdet med (sårbare) unge.

Formen på MINI-uddannelsen vil være en blanding af oplæg, refleksions- og træningsøvelser i mindre grupper samt case- og plenumdrøftelser.

Omfanget af MINI-uddannelsen er tre hele dage, men tid og sted tilrettelægges i samarbejde med rekvirenten, idet dagene ville kunne afholdes i træk eller med mellemrum, som det giver bedst mening for deltagerne. Rekvirenten sørger for booking af relevante lokale(r) med relevant udstyr ift. opgaven (stole/bord-opstilling, whiteboard/flipover, AV og IT-udstyr m.m.) samt evt. forplejning under arrangementet.

Deltagerne på MINI-uddannelse kan have mange forskellige faglige baggrunde og funktioner, men forventes i deres funktion at arbejde direkte og i en vis grad også individuelt med de unge. Der kan deltage op til ca. 20 professionelle på hver MINI-uddannelse og deltagerne kan være fra samme eller forskellige uddannelsesinstitutioner, når blot ønsket om at (op-)kvalificere ens forståelse af og hjælpemuligheder ift. unge i mistrivsel er til stede.

Konsultative supervisionsforløb kan evt. tilkøbes i forlængelse af MINI-uddannelsen for at sikre yderligere understøttelse og (op-)kvalificering af deltagernes professionelle læring og evne til effektivt at identificere, vurdere, håndtere og prioritere unge i mistrivsel.